Det er hurtigt at komme i gang – og vi står for næsten alt

0: Indledende dialog: Vores aftale og rammer
Vi starter naturligvis altid med en gensidig dialog om opgaven. Vi er meget erfarne på dette område og vil relativt hurtigt kunne afdække, om du har digitale leverancer, hvis omfang og indhold giver mening ind i et videre samarbejde. Hvis det er tilfældet, fremsender vi aftalegrundlag og databehandleraftale til underskrift, hvorefter arbejdet kan starte.

1: Den igangsættende dialog: Opstart og praktik
Når vi er blevet enige om samarbejdets rammer, skal vi bruge en eller flere kontaktpersoner, der kan hjælpe med adgangen til de nødvendige data. Grundlaget for gennemgangen er de fakturaer, der er modtaget i perioden, samt det aftalegrundlag (kontrakt, bilag, tillægsaftaler m.v.), som faktureringen er sket på baggrund af. Typisk får vi adgang til fakturagrundlaget i form af PDF- eller XML-filer, men vi kan i udgangspunktet læse alle former for formater. Jo mere struktureret dit fakturagrundlag er, desto mindre tid skal vi bruge på at opstille data.

2. Rensning af data
Når vi modtager data, etablerer vi en struktur og tilgang til behandlingen af disse i henhold til vores metode. Dette gælder både for de enkelte fakturaer og for det aftalegrundlag, de er baseret på. Dette arbejde kan variere meget alt efter omfang, periode m.v. Hvis der er et stort antal fakturaer, og analysen kræver, at vi går helt detaljeret ind i disse, kan vi benytte eksterne AI-services til at behandle data. Dette sker naturligvis kun, såfremt vi har en klar aftale herom.

3. Dataanalysen gennemføres
Når vi har de forskellige datasæt rensede og klar til analyse, gennemgår vi både disse ud fra både det konkrete aftaleforhold og de nedslagspunkter, vi har i forhold til det enkelte aftaleområde. Vi har gennem årene arbejdet med faktureringer fra de fleste store aktører på det danske marked – og vores metodegrundlag indeholder en del både domæne- og leverandørspecifikke nedslagspunkter. Du kan se eksempler på disse her på hjemmesiden under menupunktet RESULTATER.

4. Etablering af afrapportering

Vores afrapportering består som minimum af tre dele:

- En opsummering af de opmærksomhedspunkter, vi har afdækket
- En anbefaling i forhold til den aktion, der bør tages
- Et konkret forslag, inkl. formulering til den/del leverandører, hvis faktureringer der er gennemgået.

5. Implementeringen
Vi afrapporterer alene til dig. I hvilket omfang du ønsker at følge op på rapporteringen, er naturligvis dit eget valg. Vi anbefaler dog, at du ikke alene tager en eventuel gevinst hjem, men at arbejdet også forankres i den fremadrettede daglige praksis på området, herunder i det samarbejde, du måtte have med din leverandør af digitale ydelser. Vi indgår gerne i dialogen med din leverandør – dog efter konkret aftale med dig.

 
 
mouseover